Governancecode

Het Bestuur van het mr. L.E. Visserhuis, bestaande uit één bestuurder, werkt conform de Statuten van de Stichting en volgens het door de Raad van Toezicht goedgekeurde bestuursreglement. Voor zover aan de orde worden alle principes van Governancecode Zorg 2022  toegepast. Jaarlijks vindt een gesprek plaats tussen een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht en de bestuurder over het functioneren van de bestuurder. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder zijn geregeld volgens de WNT (Wet Normering Topinkomens). Zie ook onkosten 2023 bestuurder

 

Normen van goed bestuur 

De Raad van Toezicht en de bestuurder onderschrijven de hoofdlijnen en principes van de zorg-brede Governance Code volledig. In het verslagjaar zijn de uitgangspunten van de Code regelmatig besproken in het overleg tussen de bestuurder en de toezichthouders.

 

Raad van Toezicht

In 2011 is de Raad van Toezicht officieel in werking getreden met begeleiding van een deskundige op gebied van de Governance Code in de zorg. De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.