Jaarplan kwaliteit 2020

Het jaarplan Kwaliteit 2020 printen of opslaan? Download hier de PDF versie.

 

Inleiding

Dit jaarplan is opgesteld a.d.h.v. ons vorige jaarplan kwaliteiti en, onze laatste directiebeoordelingii). We hebben ingezet op een ontwikkeling in 2019 en hebben ook in 2019 meer gedaan dan waar we voor gefinancierd zijn. Dit hebben we gedaan om “full swing” de kwaliteitsslag te kunnen maken.
De onderwerpen en de hoofdstukindeling van dit nieuwe jaarplan kwaliteit 2020 zijn volledig in overeenstemming met de (wettelijke) richtlijnen van het Kwaliteitskader Verpleeghuizeniii van het Zorginstituut Nederland. Het plan is richtinggevend voor het kwaliteitsbeleid van het Visserhuis in 2020. Het wordt regelmatig besproken in het Management Kwaliteit overleg en de Cliëntenraad. Het wordt ook bewaakt en zo nodig bijgesteld door onze Raad van toezicht (RvT). Aan elk onderdeel van het jaarplan koppelen we verantwoordelijke functionarissen (eigenaars). Dat doen wij, zodra het plan formeel is vastgesteld. Vanwege de beperkte tijd en ruimte en omwille van de leesbaarheid en bruikbaarheid is, net als vorig jaar, bij dit jaarplan 2020 gekozen voor een beknopte, puntsgewijze tekst. De nadruk ligt op de belangrijkste (niet alle!) reguliere, jaarlijks terugkerende (standaard) activiteiten die we al geruime tijd ontplooien om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening systematisch te borgen en te bewaken (PLAN > DO > CHECK>ACT). We hebben het plan schematisch -‘lean & mean’- in een tabel vormgegeven.


Wat willen we bereiken met dit jaarplan?

Wij gebruiken dit jaarplan om onze visie op zorg te kunnen verwezenlijken en uitvoeren. Het jaarplan wordt daarom gebruikt als een werkdocument. Daartoe wordt het jaarplan met regelmaat besproken in het Management Team/ Kwaliteit overleg. Zo ook in de Cliëntenraad. Op deze wijze wordt het jaarplan bewaakt door verschillende partijen. En indien nodig wordt naar aanleiding van deze overleggen het jaarplan bijgesteld. Het jaarplan wordt gebruikt als een PDCA-plan; waar zijn we, wat willen we, wanneer, hoe en door wie. Voor ons is het de manier om te kijken of we op de goede weg zijn.


De visie van Visserhuis

De bewoners van het Visserhuis, zowel van ‘Beth Residence’ als van het verpleeghuis, staan centraal in onze dienstverlening. De integrale en persoonsgerichte zorgverlening staat hierbij ten dienste van het welzijn van de bewoner. Hierbij is onze joodse identiteit het uitgangspunt van alle dienstverlening, rekening houdend met ieders achtergrond van niet-kerkelijk tot traditioneel joods. Niet-joodse bewoners zijn ook van harte welkom, maar de joodse identiteit is een gegeven. Wij richten ons op het bereiken van een optimale warme omgeving met veel nesjomme (warmte, veiligheid, liefde, gevoel) voor iedere bewoner met als doel: het individuele welzijn. De ‘tool’ om dit optimale welzijn te bereiken is ‘persoonsgerichte zorg’. Onze bewoners zullen bij ons het gevoel hebben, dat zij maatschappelijk betekenis hebben en er mogen zijn!
Randvoorwaarden voor de uitvoering van deze visie is dat de medewerkers, vrijwilligers en familie zich bewust zijn van onze visie en deze kunnen integreren hun werkwijze.
Zo is het belangrijk dat zij op de hoogte zijn van oorlogstrauma’s en de effecten ervan op onze bewoners en hun familie en deze kunnen signaleren.
En ook is het heel belangrijk dat zij de Joodse tradities respecteren in algemene zin en voor iedere bewoner in het bijzonder, passend bij de levenswijze van de bewoner.
Dat is dan ook de reden dat wij veel waarde zien in het scholen in het verlenen van ‘persoonsgerichte zorg’. De integrale- en de belevingsgerichte werkwijze staan centraal en zijn onderdeel van het beleid.

Het respecteren van de ‘persoonsgerichte zorg’ en feedback zijn daarom ook onderdeel van het werkproces.
Het management ondersteunt de medewerkers om de visie van het Visserhuis vorm te kunnen geven en dragen de visie naar buiten uit.
Daarom wordt ook familie en mantelzorg betrokken bij de ondersteuning en uitvoering van de zorg.
Ook de betrokken vrijwilligers zijn betrokken bij deze manier van werken, gestoeld op de visie.
Het zorgplan is het dynamische document dat als basis dient om het beoogde welzijn van de bewoner op een integrale en belevingsgerichte werkwijze te realiseren.
Daarom is scholing, voldoende geschoold worden en blijven belangrijk om zo bij de situatie van de individuele bewoner aansluiting te blijven vinden en het professionele handelen het welzijn van de bewoner ondersteunt.

 

2020

We willen een optimaal woon-, leef- en zorgklimaat voor onze cliënten (bewoners) in de woongroepen (verpleeghuis) en in de aanleunwoningen. Een belangrijk uitgangspunt van het kwaliteitsplan 2020 is dat het bijdraagt aan de zorg en het welzijn van de bewoner als mens. Dat betekent dat we altijd en overal persoonsgericht willen werken, rekening houdend met ieders achtergrond, met ieders verleden en met ieders (joodse) identiteit. De begrippen uniek zijn, compassie, autonomie en zorgdoelen zijn richtinggevend voor onze omgang met de bewoners. We streven naar leren en verbeteren samen met medewerkers, bewoners en familie. Tenslotte, maar niet in de laatste plaats, moet het jaarplan kwaliteit bijdragen aan het garanderen van de veiligheid van de bewoners, in de breedste zin van het woord. De uitgangspunten en begrippen in deze alinea staan ook in het Kwaliteitskader Verpleeghuizen. Ze moeten als een rode draad door al onze werkzaamheden lopen. Ze staan ook in ons eigen digitale handboek MazzelTopics (zij het soms in iets andere bewoordingen). Genoemde uitgangspunten en begrippen worden door onze medewerkers al geruime tijd in de praktijk gebracht. Dat willen we zeker blijven doen.

 

De rest van het  jaarplan Kwaliteit 2020 lezen? Download hier de PDF versie.