Jaarplan kwaliteit 2019

Het jaarplan Kwaliteit 2019 printen of opslaan? Download hier de PDF versie.

Inleiding

Dit jaarplan is opgesteld a.d.h.v. de evaluatie van ons vorige jaarplan kwaliteit, onze laatste directiebeoordeling en de zogeheten “gap” analyse 2017 over de voortgang van alle eerder opgestelde plannen in ons zorgcentrum (o.a. Ontwikkelplan CZ en Waardigheid & Trots). De onderwerpen en de hoofdstukindeling van dit nieuwe jaarplan kwaliteit 2019 zijn volledig in overeenstemming met de (wettelijke) richtlijnen van het Kwaliteitskader Verpleeghuizen van het Zorginstituut Nederland. Het plan is richtinggevend voor het kwaliteitsbeleid van het Visserhuis in 2019. Het wordt regelmatig besproken en zo nodig aangepast met onze Cliëntenraad. Het wordt ook bewaakt en zo nodig bijgesteld door onze Raad van toezicht (RvT). Aan elk onderdeel van het jaarplan koppelen we verantwoordelijke functionarissen (eigenaars). Dat doen wij, zodra het plan formeel is vastgesteld. Vanwege de beperkte tijd en ruimte en omwille van de leesbaarheid en bruikbaarheid is, net als vorig jaar, bij dit jaarplan 2019 gekozen voor een beknopte, puntsgewijze tekst. De nadruk ligt op de belangrijkste (niet alle!) reguliere, jaarlijks terugkerende (standaard) activiteiten die we al geruime tijd ontplooien om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening systematisch te borgen en te bewaken (PLAN > DO > CHECK). Daarnaast ligt de nadruk op enkele concrete, nieuwe kwaliteitsactiviteiten die we in de loop van 2019 gaan ontplooien om de kwaliteit van onze service verder te verbeteren (ACT). We hebben het plan schematisch -“lean & mean”- in een tabel vormgegeven met goedkeuring van Lloyds.

Wat willen we bereiken met dit jaarplan?

We willen een optimaal woon-, leef- en zorgklimaat voor onze cliënten (bewoners) in de woongroepen (verpleeghuis) en in de flat. Een belangrijk uitgangspunt van het kwaliteitsplan 2019 is dat het bijdraagt aan de zorg en het welzijn van de bewoner als mens. Dat betekent dat we altijd en overal belevingsgericht willen werken, rekening houdend met ieders achtergrond, met ieders verleden en met ieders (joodse) identiteit. De begrippen uniek zijn, compassie, autonomie en zorgdoelen zijn richtinggevend voor onze omgang met de bewoners. We streven naar leren en verbeteren samen met medewerkers, bewoners en familie. Tenslotte, maar niet in de laatste plaats, moet het jaarplan kwaliteit bijdragen aan het garanderen van de veiligheid van de bewoners, in de breedste zin van het woord. De uitgangspunten en begrippen in deze alinea staan ook in het Kwaliteitskader Verpleeghuizen. Ze moeten als een rode draad door al onze werkzaamheden lopen. Ze staan ook in ons eigen digitale handboek MazzelTopics (zij het soms in iets andere bewoordingen). Genoemde uitgangspunten en begrippen worden door onze medewerkers al geruime tijd in de praktijk gebracht. Dat willen we zeker blijven doen.

De rest van het  jaarplan Kwaliteit 2019 lezen? Download hier de PDF versie.