Jaarplan kwaliteit 2018

Het jaarplan Kwaliteit 2018 printen of opslaan? Download hier de PDF versie.

Download het document Gezamenlijke afspraken lerend netwerk.

Inleiding

Dit jaarplan is opgesteld a.d.h.v. de evaluatie van ons vorige jaarplan kwaliteit, van onze laatste directiebeoordeling en van de zogeheten “gap” inventarisatie 2017 over de voortgang van alle lopende plannen in ons zorgcentrum (o.a. Ontwikkelplan CZ en Waardigheid & Trots). De onderwerpen en hoofdstukindeling van het jaarplan zijn conform de wettelijke richtlijnen van het Kwaliteitskader Verpleeghuizen van het Zorginstituut Nederland. Het plan is richtinggevend voor het kwaliteitsbeleid van het Visserhuis in 2018. Het wordt regelmatig besproken en zo nodig aangepast met onze Cliëntenraad. Het plan wordt ook bewaakt en zo nodig aangepast door de Raad van bestuur (RvB). Aan elk onderdeel van het plan koppelen we verantwoordelijke functionarissen (eigenaars) zodra het is goedgekeurd. Vanwege de beperkte tijd en ruimte en omwille van de leesbaarheid en bruikbaarheid is, net als vorig jaar, bij dit jaarplan gekozen voor een beknopte, schematische tekst. De nadruk ligt op de belangrijkste (niet alle) reguliere,  jaarlijks terugkerende (standaard) activiteiten die we al geruime tijd ontplooien om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening systematisch te borgen en te bewaken (plan, do, check, act). Daarnaast ligt de nadruk op een aantal nieuwe kwaliteitsactiviteiten die we in de loop van 2018 willen gaan ontplooien om de kwaliteit van onze service verder te verbeteren (act). We hebben het jaarplan kwaliteit schematisch (in een tabel) vormgegeven – “lean & mean” - met goedkeuring van Lloyds.

Wat willen we bereiken met dit jaarplan?

We willen een optimaal woon-, leef- en zorgklimaat voor onze cliënten (bewoners)  in de woongroepen (verpleeghuis) en de flat. Een belangrijk uitgangspunt van het plan is dat het moet bijdragen aan de zorg en het welzijn van de bewoner als mens. Dat betekent dat we altijd en overal belevingsgericht willen werken, rekening houdend met ieders (joodse) identiteit. De begrippen uniek zijn, compassie, autonomie en zorgdoelen zijn richtinggevend voor onze omgang met de bewoners. We streven naar samen leren en verbeteren met alle medewerkers, bewoners en familie. Tenslotte, maar niet in de laatste plaats,  moet het jaarplan bijdragen aan het garanderen van de veiligheid van de bewoners in de breedste zin van het woord. De in deze alinea genoemde uitgangspunten en begrippen staan ook in het Kwaliteitskader Verpleeghuizen. Ze moeten als een rode draad door al onze werkzaamheden lopen. In ons eigen digitale handboek MazzelTopics staan ze ook, soms in iets andere bewoordingen. Ze worden door onze medewerkers al geruime tijd in de praktijk gebracht. Dat willen we blijven doen.

1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning in het Visserhuis

Voor het Visserhuis is de individuele, unieke bewoner met al zijn levensdomeinen en zijn individuele levensgeschiedenis en identiteit het uitgangspunt van onze zorg- en dienstverlening.

Doelstelling

Resultaat

Wanneer

 1. Medewerkers weten wat Belevingsgericht werken is en hoe ze het toe kunnen passen; we gaan eenduidig omschrijven wat belevingsgerichte zorg is in ons digitale handboek

Basis en vervolg scholing “persoonsgericht werken en  belevingsgerichte  zorg” met

duidelijk kader waarbinnen medewerker handelingsvrijheid en beperking hebben om persoonsgericht werken gestalte te geven.

Vastleggen in MazzelTopics  wat wij verstaan onder belevingsgerichte zorg en persoonsgericht werken

Najaar

 

 

 

 

 

 

 

Voorjaar

 1. Zorgplannen optimaliseren m.b.v. vier leefdomeinen (lichamelijk welbevinden, mentaal welbevinden en autonomie, participatie, woon/leefomstandigheden)

Extra scholing alle medewerkers zorg over zorgplannen, zorgdoelen, rapporteren SOE(A)P in PlanCare rapporteren op doel

Najaar

 

2019

 1. Familieparticipatie versterken, promotie

Familie en naasten  zijn meer betrokken en voelen zich ook betrokken, gehoord en gekend; grotere inzet mantelzorg dan in 2017

 

 

2. Wonen en welzijn in het Visserhuis

Het Visserhuis streeft ernaar om de bewoners schoon en veilig te huisvesten en zo goed mogelijk te ondersteunen in hun (Joodse) zingeving en een zinvolle dagbesteding te realiseren, afgestemd op hun unieke wensen en mogelijkheden. Dat doen we in nauwe samenwerking met de familie en vrijwilligers. Ook het wooncomfort (huiselijkheid, geborgenheid) van onze bewoners is een belangrijk aandachtspunt.

Doelstelling

Resultaat

Wanneer

 1. Optimaliseren en controleren van de kwaliteit van het “wonen”; m.b.v. interne audits in de woongroepen en de flat

Prettig en veilig wonen; een leefklimaat waarin de joodse identiteit  herkenbaar is; audits door RvB

Continu

 

Planning

 1. Zingeving aanbieden, identiteit (joods) versterken

Joodse leefregels/hoogtijdagen bewaken medewerker identiteit

Continu

 1. Zinvolle (kleinschalige) dagbesteding

Activiteitenaanbod op maat

Voorjaar

 1. Mond- en oogzorg borgen

Jaarlijkse controle garanderen

Januari

 1. Brandveiligheid

Audits door medewerkers

 

 

3. Veiligheid in het Visserhuis

Dit is een belangrijk aandachtspunt. Voor bewoners, familie en diverse toezichthouders  en ook voor onszelf heeft veiligheid al geruime tijd een hoge prioriteit. Het staat bovendien sterk in de publieke belangstelling. Het begrip veiligheid heeft vele facetten. We willen o.a. risico’s en (val) gevaarlijke situaties voor bewoners zoveel mogelijk terugdringen, rekening houdend met hun leefstijl en hun behoefte aan bewegingsvrijheid.  Tevens bewaken we bijv. de medicatie-, brand-,  voedsel- en informatieveiligheid op systematische wijze.

Doelstelling

Resultaat

Wanneer

 1. Gemotiveerd, terughoudend en zorgvuldig gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM)

VBM monitoren in BSC en ZI en evalueren in MDO en adviescies

Kwartaal

Planning

 1. Decubituspreventie

Klinische lessen n.a.v. monitor ZI

Najaar

 1. Preventie acute ziekenhuisopname’s

Incidentie meetbaar maken in ZI

Inventariseren en evaluaeren

Voorjaar

Juni

 1. Indicatoren voor veiligheid jaarlijks opnemen in de kwaliteitsverslagen en –plannen van het Visserhuis

Benoemen in kwaliteitsverslag en kwaliteitsplan directiebeoordeling

Dec 2017

Dec 2018

 1. Vergroten medicatieveiligheid extramuraal

Overeenkomst apotheek flat/wijk

Maart

 1. Praktische handvatten voor het omgaan met agressie

Extra training gericht op fysieke vaardigheden,

Voorjaar

 1. Veilige leefomgeving creëren  voor onze bewoners i.v.m. de “politieke situatie” in Nederland

Beveiliging

Cursussen

Voorjaar

Najaar

 

4. Leren en verbeteren in het Visserhuis

We blijven in beweging, staan open voor nieuwe inzichten. We willen een dynamische organisatie zijn. We hebben een hoog kwaliteitsniveau bereikt. Dit blijkt uit klantonderzoek en externe toetsing. Maar we zijn nog niet perfect. Het kan altijd beter. Externe toetsing en uitwisseling van kennis en ervaring houdt ons scherp.

Doelstelling

Resultaat

Wanneer

 1. Cliënt (familie) ervaringen verzamelen en evalueren; verbeterpunten oppakken

Zorkaart NL plus follow-up

Ideeënbus plus follow-up

Kwartaal

Kwartaal

 1. Adviescommissies bestuderen nieuwe, professionele  standaarden, regels en wetenschappelijke publicaties

Advies over toepassing richtlijnen Vilans en IGZ en ActiZ aan MT

Volgens schema

 1. Certificatie, intervisie, visitaties en collegiale uitwisseling, bij elkaar “meelopen” op de werkvloer

Op uitvoerend- en managementniveau, verbeterpunten benoemen

Voorjaar

Najaar

 

5. Leiderschap, governance en management in het Visserhuis

In het Visserhuis streven we ernaar dat het management faciliterend is voor alle kwaliteitsactiviteiten in de zorg- en dienstverlening. Vandaar dat dit plan breed wordt (uit)gedragen door de hoofden (facilitair en zorg). Ook het bestuur en de RvT voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en nemen desgewenst zelf actie.. Zij zullen dit plan bewaken en, waar nodig, het kwaliteitsbeleid bijsturen.

Doelstelling

Resultaat

Wanneer

 1. Zorgprofessionals (arts, psycholoog, paramedici, verpleegkundigen) betrekken bij besluitvorming RvB

Tweewekelijks overleg  afspreken RvB met arts

Voorjaar

 1. RvB is eindverantwoordelijk voor kwaliteitsbeleid (in control) en de RvT wordt hierover op hoofdlijnen regelmatig geïnformeerd en houdt er toezicht op

Kwartaaloverleg MT kwaliteit Regulier werkoverleg plannen RvB met kwaliteitsmedewerker over actielijst/kwaliteitsplan

Rapportages RvB aan RvT (BSC)

Kwartaal

 

Maart

 

Schema

 1. Risicomanagement, tekortkomingen/afwijkingen die frequent voorkomen en/of grote nadelige gevolgen (kunnen) hebben voor bewoners en zorgcentrum

CPM-lijst  geactualiseerd

 

Inventarisatie externe risico’s

Viermaal per jaar

December

 

6. Personeelssamenstelling in het Visserhuis

Al jaren is de beschikbaarheid van voldoende en bekwaam personeel een vanzelfsprekend aandachtspunt in de ouderenzorg. De afgelopen tijd is alles in het werk gesteld (ontwikkelplannen, waardigheid en trots, aanvullende middelen) om zoveel mogelijk medewerkers te kunnen inzetten, vooral op tijdstippen en plekken dat de bewoner erom vraagt of er behoefte aan heeft. Verder bestaat in het Visserhuis al een lange traditie van regelmatige deskundigheidsbevordering (autorisatie, klinische lessen, opfriscursussen). We gaan dit beleid continueren. We hebben voor 2018 enkele nieuwe speerpunten benoemd.

Doelstelling

Resultaat

Wanneer

 1. Transparant overzicht bevoegd en bekwaam conform wet BIG

Actueel overzicht niveau 2-5

Indicator opnemen in BSC

Februari

Voorjaar

 1. Scholing eigen regie, tegengaan servicegerichte rol en WGBO/BOPZ

Alle medewerkers (opnieuw) scholen, opfriscursus

Najaar

 1. Interne audits

Volgens intern auditschema

Continu

 

7. Gebruik van hulpbronnen in het Visserhuis

Het Visserhuis maakt al geruime tijd gebruik van moderne hulpbronnen (beveiliging, interne communicatie, familiecontacten en -raadpleging via internet, elektronisch zorgdossier, digitaal handboek, geautomatiseerd medicatiesysteem). In 2018 zal het Visserhuis enkele nieuwe stappen zetten op deze ingeslagen weg.

Doelstelling

Resultaat

Wanneer

 1. Bewegingsvrijheid bewoners gesloten woongroepen vergroten, gebruik binnenplaats/tuin

Intern Onderzoek, en samen met externe partijen

Fixatievrij waarborgzegel IDé

Voorjaar

 

Zomer

 1. Een plan maken om familie op termijn online inzage te geven op in de actuele rapportage

PvA cliëntportaal installeren PlanCare2

Najaar

 1. Efficiënte online bij- en nascholing o.a. e-learning en skills-lab

Diverse cursussen (o.a. BIG) en instructies afgerond

Najaar

 1. Digitaal handboek actueel houden, PlanCare gebruiksvriendelijker maken, Medimo

Onderhoud MazzelTopics, update

PlanCare, koppeling Medimo

Continu

Zomer

 

8. Gebruik van informatie in het Visserhuis

Het Visserhuis heeft al enkele jaren de beschikking over een flinke hoeveelheid actuele managementinformatie (BSC, zorgproblemen, incidenten, klachten, ideeën, evaluatie einde zorg, klantervaring),

Doelstelling

Resultaat

Wanneer

 1. Managementinformatie systematisch gebruiken om grote risico’s te benoemen en te evalueren en waar nodig follow-up actie te nemen (plan-do-check-ACT)

CPM in gemeenschappelijke managementmap

kwartaal

 1. Externe verantwoording

DigiMV, uitvraag IGZ

April

 1. Verslaglegging op internet (kwaliteitsinformatie)

Kwaliteitsverslag en directie-beoordeling op de website

December

 1. Informatiebeveiliging cliëntgegevens

Bewerkersovereenkomst

 Sharon Sweijd, november 2017